Verdiepingssessie: waar loop je tegenaan tijdens het implementeren?

Verdiepingssessie: waar loop je tegenaan tijdens het implementeren?

vrijdag 28 januari 2022, 11.00 – 12.00 uur, online

De werkgroep Implementatieonderzoek van het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) heeft afgelopen maanden een vragenlijst uitgezet om kennishiaten op het gebied van implementatie in kaart te brengen. In deze sessie lichten we enkele van deze hiaten uit en gaan we hierover graag met jullie in gesprek.

Verslag

Vrijdag 28 januari begonnen Femke van Nassau en Anouk Driessen van het Amsterdam UMC met een presentatie over de Kennisagenda Implementatie waar zij vanuit de werkgroep onderzoek van het NIC aan werken. Middels een Delphi studie bij onderzoekers en een veldraadpleging komen ze tot een beeld van waar kennisbehoeftes liggen. Mensen bedoelen verschillende dingen met implementatieonderzoek: soms gaat het om de overgang van ontwikkeling naar toepassing in de praktijk, soms zijn er onderzoekselementen binnen een implementatietraject bv een stakeholdersanalyse en soms is het doel om generaliseerbare implementatiekennis op te doen.

Er is behoefte aan kennis over zowel implementatie als over borging, opschalen en de-implementatie. De indruk is dat de laatste onderwerpen meer prominent naar voren komen dan bij eerdere (internationale) kennisagenda’s. Binnen die gebieden zijn er vragen over hoe om te gaan met lange lijsten van determinanten en de interactie daartussen. Ook over de relatie tussen determinanten en implementatie strategieën en hoe te kiezen en prioriteren. Er is behoefte aan kennis over passende onderzoeksdesigns voor generaliseerbare kennis, gebruik van routinematige data en gevalideerde meetinstrumenten die toepasbaar zijn in de Nederlandse situatie. Er ontbreekt overzicht van alle theorieën en frameworks en kennis over hoe die te adapteren. Modellen zouden meer getoetst moeten worden op effectiviteit en er zouden meer modellen moeten komen voor de-implementatie.
De vragen uit de veldraadpleging correspondeerden wel met die de onderzoekers aangaven maar richten zich meer op HOE, wat moet ik doen?

Het werk is nog niet af maar de discussie ging snel over de volgende stappen: hoe deze agenda verder te brengen en ook te kijken of alle vragen wel met nieuw onderzoek beantwoord moeten worden. Meer syntheses van bestaande kennis, meer kennisverspreiding door middel van trainingen en consultatie, meer implementatieonderzoek bij bestaande projecten, gebruik maken van studenten en hun opdrachten en het ‘vangen’ en bundelen van ervaringskennis kwamen uit de discussie naar voren.