Categorieën
Drieluik Geen categorie

De essentie

Drieluik: Op zoek naar de essentie van het vakmanschap implementeren

In het derde en laatste deel van de drieluik ‘op zoek naar de essentie van het vakmanschap’ vertelt Madelon Rooseboom, adviseur implementeren bij ZIN, over de essentie van het vakmanschap van implementeren. Het continu exploreren, componeren en ontwerpen van een netwerk van nieuwe handelingsperspectieven.

Deel 3: de essentie: continu exploreren, componeren en ontwerpen van een netwerk van nieuwe handelingsperspectieven

Schakelen tussen abstract-concreet

Als implementatiedeskundige ben je eigenlijk voortdurend aan het schakelen tussen abstract-concreet. Eigenlijk zoek je in de praktijksituatie naar haakjes en mogelijkheden om theorie en praktijk te laten versmelten. Het gaat om het inbrengen van acties (ook wel implementatiestrategieën genoemd) om op een andere (betere, hopen we) manier interacties tussen mensen, tussen mensen en artefacten zoals effectieve interventies, innovatie of kennis, met behulp van verder- en implementatiemethodes, tools en werkwijzen te componeren. Het gaat om het creëren en het laten ontstaan van een andere compositie van praktijkhandelen waarin het ‘nieuwe’ op passende en werkende wijze een plekje heeft gekregen. Het is eigenlijk elke keer JAZZ spelen. En als het niet ‘klinkt’, dan een nieuwe compositie zoeken en uitproberen.

Hoewel, ik merk ook dat we soms niet verder komen dan implementatiestrategieën inzetten en vervolgens weinig aandacht schenken aan of het ook leidt tot beoogde resultaten en of we dus impact bereiken.

Dynamiek en principes

Een ander belangrijk element voor ‘kunstenaarskunsten’ kwam voort uit het gesprek in de groep over of je modellen met determinanten kan gebruiken als denkkader, mede omdat de context waarin je werkt dynamisch is waarin factoren met elkaar samenhangen en elkaar, telkens ook weer anders, beïnvloeden. De dynamiek van een praktijksituatie is daarmee telkens anders en ontwikkelt zich. Determinanten los benaderen en aanpakken is, zo werd geopperd, dan een tevergeefse manier van werken. Het denkwerk vanuit de traditionele implementation science, waarin het essentieel wordt gevonden om determinanten te inventariseren, werd in het gesprek geconfronteerd met het gedachtegoed vanuit het complexiteits-denken waarin het meer om de relaties en interacties tussen factoren en mensen en dingen gaat.

Vanuit de reflecties op de werkwijze die goede resultaten opleveren, komt naar voren dat een implementatiespecialist vanuit een praktijkverhaal de determinanten in samenhang probeert te overzien en te begrijpen. In het voorbeeld van deze bijeenkomst zijn de determinanten uit het MIDI-model ‘slechts’ de punten die je probeert te verbinden vanuit wat je ziet en hoort in de betreffende praktijksituatie.

Een volgend aspect voor kunstenaarskunsten die ik vanuit het gesprek zag ontspruiten geef ik begrip met de woorden sense making. We exploreren als implementatiedeskundigen hoe determinanten samenhangen en hoe we daarop in kunnen spelen met strategieën (in de zin van zoeken naar ‘wat is het verhaal’).

Binnen de tradionele implementation science zie ik hier nog weinig aandacht voor. Wel is er vanuit andere tradities uitwerking aan gegeven, bijvoorbeeld vanuit de Science en Technology Studies door Bruno Latour waar het ook wel translatie wordt genoemd of in de organisatiekunde door bijvoorbeeld Karl Weick die het begrip sense making expliciet heeft onderzocht en uitwerkt. Carl May heeft het begrip wel expliciet opgenomen in zijn implementatie-theorie.

De wijze van hoe het gesprek tijdens de leerbijeenkomsten werd afgerond toont hierin een mooi voorbeeld. In het gesprek ontsproot het gezamenlijke verhaal dat je mogelijk kan beginnen met het inventariseren van determinanten of factoren, maar dat deze vooral in samenhang begrepen moeten worden zodat je je strategie bepaalt op basis van het verschijnsel met zijn werkende mechanismes.
Dit exploreren betreft misschien vooral het eerste deel van sense making; ‘sensing’. Dit brengt me ook tot het tweede deel van het sense making-proces; ‘making’. In deze leerbijeenkomst vertellen de implementatiespecialisten dat ze in hun werk telkens hun best doen om praktisch uitwerking te geven aan een implementatiestrategie zodat deze meer passend wordt en ingebed kan worden in de betreffende context. Je bent telkens eigenlijk op basis van je implementatiekennis en de mogelijkheden binnen methodisch handelen bezig met ontwerpen, zowel van de implementatie/veranderstrategie als van de context overigens, denk zoal aan de gewoontes, procedures en condities van een praktijkomgeving, die ook in bepaalde mate getransleerd worden. Anders gezegd, werken vanuit de principes van een implementatiestrategie en deze op maat maken is belangrijker dan een strategie volgens de ‘regels’ opvolgen.

Essentie van het vakmanschap

Samengevat zie ik de essentie van het vakmanschap in de vorm van kunstenaarskunsten als het continu exploreren, componeren en ontwerpen van een netwerk van nieuwe handelingsperspectieven waarbij je de verstrengeling zoekt en vorm geeft tussen theorie en praktijk, tussen objectieve evidence en subjectieve waardes en tussen verschillende perspectieven die je tegenkomt in de situatie bij het implementeren.

Wacht ons wel de volgende stap om onze collega’s in de gezondheidszorg die we coachen en van advies voorzien bij het implementeren te helpen; hoe kunnen we hen verder brengen dan alleen het aanreiken van tools en ze op praktische manier het werken vanuit sense making aanreiken.

Categorieën
Geen categorie

NIC meet-up op 19 april

NIC meet-up op 19 april

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) krijgt steeds meer gestalte. Na een succesvolle verkenning gaan we voortvarend aan de slag om de ambities van het NIC om te zetten in concrete acties. Acties die we samen met jou in gang zetten.
Daarom nodigen wij je uit om op 19 april van 10.00 t/m 12.00 deel te nemen aan de online meet-up van het NIC. Tijdens deze meet-up maak je nader kennis met de andere geïnteresseerden, de resultaten van de verkenning van afgelopen jaar en zullen de vier werkgroepen hun plannen voor komend jaar presenteren. Natuurlijk krijg je ook de kans om daarover mee te praten: in 2 interactieve sessies praat je mee over ambities en concrete acties voor het komende jaar.

Categorieën
Geen categorie

Aandacht en kunstwerk om implementatie inzichten te verstrengelen met de praktijk

Drieluik: Op zoek naar de essentie van het vakmanschap implementeren

In een drieluik vertelt Madelon Rooseboom, adviseur implementeren bij ZIN over het vakmanschap van implementeren. In dit eerste deel gaat het over de aandacht en kunstwerk om implementatie inzichten te verstrengen met de praktijk. Madelon geeft aan welke theorieën haar geïnspireerd hebben en hoe ze anderen daarmee inspireert.

Deel 1: Aandacht en kunstwerk om implementatie inzichten te verstrengelen met de praktijk

Wat vind ik het heerlijk om allerlei inzichten over veranderen en implementeren te lezen, te proberen te begrijpen en dan te kijken waar en hoe ik ze kan toepassen in mijn werk bij Zorginstituut Nederland. Vanuit verschillende tradities probeer ik mijn kennis te verbreden en te verdiepen. Zo heb ik me bijvoorbeeld niet alleen verdiept in de alom bekende, traditionele implementatiewetenschap van Richard Grol en Michiel Wensing, juist ook het werk van oa. Carl May die tot een algemene implementatietheorie is gekomen, het werk over coproductie van Sheila Jasonoff, het veranderperspectief van Helen Bevan, de inzichten van Bruno Latour waar ook mijn basis ligt, Harold Jarche, Mary Uhl-Bien, Alex Pentland, Etienne Wenger en Greg Satell over het verspreiden van ideeën en innovaties via netwerken, bewegingen en Communities of Practices, de complexity science waar Trisha Greenhalgh, Jeffery Braithwaite en het platform Systems Innovation over delen, zijn allerlei tradities die bijdragen aan een voor mij prachtig, multidisciplinair perspectief op veranderen en implementeren.

In mijn werk gebruik ik de opgedane inzichten en probeer ik bij coaching en advies mensen te laten focussen op hoe zij deze inzichten in hun specifieke context kunnen uitwerken. Ik leg hierbij niet zo zeer de nadruk op het uitwerken van plannen van aanpak. Ik probeer mensen te laten richten op wat er in de praktijk gebeurt, hoe het daar werkt, wie daar actief zijn en hoe implementatie- en veranderinzichten mede door het inzetten van werkvormen hierin tot verandering en toepassing leidt.

Maar wat is het nou dat maakt dat wetenschappelijke inzichten en aanpakken en raamwerken gaan werken in de praktijk? En hoe zit het nu dat het uitrollen van interventies en innovaties op basis van pilots, waarin allerlei hulpmateriaal is gemaakt zoals handboeken, leidraden en checklijsten, niet lukt?

Elke keer in het implementatiewerk, ervaar ik weer dat er aandacht en kunstwerk nodig is om met behulp van verander/implementatie-inzichten, methoden en tools de te implementeren kennis, interventie of innovatie te laten verstrengelen met de praktijk, zodanig dat deze gebruikt gaat worden en gaat werken in de betreffende situatie.

Categorieën
Geen categorie

Online bijeenkomst werkgroep Training en Opleiding

Online bijeenkomst werkgroep Training en Opleiding

De werkgroep Training en Opleiding van het NIC kwam 11 november  2020 voor het eerst bij elkaar. Vijftien deelnemers spraken online over de ambities en inhoudelijke activiteiten van het NIC op het vlak van trainingen en opleidingen. 

Online bijeenkomst

Voorzitter van de werkgroep Bethany Hipple Walters van het Trimbos Instituut gaf een korte introductie op een eerste inventarisatie van het opleidingslandschap en van definities van implementatietraining. Tijdens de bijeenkomst merkten veel deelnemers op dat vaardigheden en onderwijs in implementatie en implementatieonderzoek niet zijn opgenomen in op zichzelf staande cursussen in het hoger onderwijs, maar worden ingebouwd in andere cursussen aan universiteiten en hogescholen in Nederland. De deelnemers beschreven mogelijke manieren om het onderwijs in implementatie- en implementatiekunde in Nederland te bevorderen.

Een Nederlandse trainings- en opleidingsagenda

Het algemene doel van deze werkgroep is trainingen en opleidingen in beeld te brengen die relevant kunnen zijn voor mensen binnen de zorg, die zich als implementatie-expert en implementatieonderzoeker (verder) willen ontwikkelen. Uit dit aanbod en aan de hand van de competenties  (zie het rapport van de werkgroep) die voor implementatie zijn vereist, kan de werkgroep wellicht ook zelf een trainingsaanbod voor implementatie-experts en -onderzoekers opstellen.

Ambities

De primaire ambitie van de NIC-werkgroep Implementatie Training en Opleiding is het versterken van de opleiding, training en werkwijze van implementatiespecialisten en implementatieonderzoekers. Ook het actualiseren van de lijst van het onderwijsaanbod op het gebied van implementatie en implementatiewetenschap in Nederland staat hoog op de agenda.  

We blijven mensen uitnodigen om met ons mee te denken of aan deze werkgroep deel te nemen. Schrijf u in bij met behulp van onze vragenlijst of schrijf een e-mail naar info@nlimplementatie.nl.

Categorieën
Geen categorie

Eerste bijeenkomst werkgroep Kennisplatform Implementatie

Eerste bijeenkomst werkgroep Kennisplatform Implementatie

De werkgroep Kennisplatform Implementatie Methoden & Tools van het NIC kwam in November voor het eerst bij elkaar. Vijfendertig deelnemers spraken online over de ambities en inhoudelijke activiteiten van hun werkgroep. 

Een gemeenschappelijk kennisplatform

Het doel van deze werkgroep is om kennis over methoden en tools (M&T) samen te brengen op een kennisplatform. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om geen nieuwe content te creëren, maar om samenhang aan te brengen in alle M&T’s die er al zijn.

Een kennisplatform kan op die manier bewerkstelligen dat implementatiedeskundigen de juiste keuze uit M&T te maken voor de situatie en context waarin ze werken.

Deze NIC-werkgroep wil daarom M&T’s identificeren die goed werken. Daarnaast wil de groep mensen ondersteunen om bestaande M&T’s goed te gebruiken. Hiervoor moet niet alleen een geschikte infrastructuur worden aangelegd, maar is het ook goed een netwerk aan implementatiedeskundigen te hebben. Zo’n infrastructuur moet het ook mogelijk maken om tussen verschillende M&T’s te linken, inclusief eventuele bijbehorende sites en platforms.
Werkgroepleider Madelon Rooseboom typeert dit als “Ervoor zorgen dat implementatiedeskundige de juiste dingen doen en de dingen juist doen.”

Vier terreinen

De werkgroep identificeerde vier terreinen voor toekomstige samenwerking: Inhoud Kennisplatform Implementatie M&T (inclusief een digitale vindplaats, multidisciplinaire insteek en keuzehulp om de juiste afwegingen te maken), vaardigheid in gebruik (inclusief werkplaatsen en workshops, tailoren, leren van experts, ervaringsverhalen delen), toegankelijkheid en themaspecifieke communities voor verdieping en (door)ontwikkeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met o.m. het Expertisenetwerk Implementatie en de community van het programma ZorgEvaluatie&Gepast Gebruik, die al bezig is met een implementatiekennisplatform voor de medisch-specialistische zorg

Online bijeenkomst

Tot oktober 2020 hadden zich bij het NIC 134 mensen aangemeld, die met deze werkgroep wilden meedenken en/of doen. Deze mensen zijn allen uitgenodigd voor de online bijeenkomst. Van tevoren is hen een vragenlijst gestuurd, om al een beeld te krijgen van hun wensen en behoeften. 26 mensen hebben deze vragenlijst geretourneerd.

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers over drie deelsessies verdeeld. De discussie was gestructureerd met behulp van een voorbeeld van een kennisplatform: Kennisnetwerk CVA, het ZE&GG platform (in opbouw) en het kennisplein Zorg voor Beter.

Ambities

De werkgroep zal ook in 2021 blijven samenwerken. We blijven ook mensen uitnodigen om met ons mee te denken of aan de werkgroep deel te nemen. Schrijf u in bij de werkgroep met behulp van onze vragenlijst of schrijf een e-mail naar info@nlimplemenatie.nl. Hopelijk hebben we begin van de zomer 2021 een eerste versie van het Kennisplatform Implementatie M&T op de website van NIC staan.

Categorieën
Geen categorie

Online bijeenkomst werkgroep Implementatie Onderzoek

Online bijeenkomst werkgroep Implementatie Onderzoek

De werkgroep Implementatie Onderzoek van het NIC kwam 27 oktober 2020 voor het eerst bij elkaar. Meer dan 30 deelnemers vanuit diverse domeinen van zorg en welzijn. spraken online over een eerste aanzet voor de ambities en inhoudelijke activiteiten van de werkgroep.

Het onderzoekslandschap

De voorzitter van de werkgroep, Femke van Nassau, opende de bijeenkomst met een overzicht van het huidige onderzoekslandschap op het gebied van implementatie in Nederland. Zij benadrukte de diversiteit in typen implementatie onderzoek. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen meer descriptief implementatie onderzoek dat informatie geeft over hoe implementatie in een bepaalde context verloopt en verbeterd kan worden, en er is meer experimenteel implementatie onderzoek dat zich meer richt op generaliseerbare kennis. Beide typen onderzoek zijn even belangrijk en moeten dus ook door de werkgroep onderschreven worden.

Tijdens de bijeenkomst is in vier kleine groepen gesproken over knelpunten, kennishiaten en behoeften op het gebied van implementatie onderzoek. Knelpunten zijn het gebrek aan capaciteit en middelen, multidisciplinariteit en aan loopbaanperspectief.
Kennishiaten die zijn besproken, zijn onder meer meetinstrumenten, scholingsvraag, generaliseerbaarheid van implementatie onderzoek, borging, opschalen en de-implementatie.
Velen gaven aan behoefte te hebben aan een kennisplatform, dat informatie geeft over modellen, theorieën, handvatten en methoden om i implementatie onderzoek te kunnen doen. Ook is de behoefte uitgesproken om met elkaar een community te vormen, inclusief een plek waar (beginnende) implementatie onderzoekers terecht kunnen voor vragen en informatie. Andere behoeften zijn verbinding van onderzoek en praktijk, beter profileren van implementatie onderzoek in Nederland en behoefte aan een academische infrastructuur voor implementatiewetenschap en financiering voor onderzoek..

Ambities van de werkgroep

Uit deze discussies zijn de volgende doelstellingen voor de werkgroep gedestilleerd: het opzetten van een Nederlandse community van implementatie onderzoekers, het vergroten van expertise op het gebied van implementatie onderzoek en het (beter) beschikbaar maken van het opleidingsaanbod op het gebied van implementatie onderzoek.

Daarnaast is er financiering nodig voor (het uitvoeren van) een implementatie onderzoek. Het opstellen van een onderzoeksagenda kan hierbij helpen. Op deze agenda staan onderzoek naar  (Nederlandse) methoden, technieken en meetinstrumenten, uitvoeren van hoog kwaliteif implementatie onderzoek en samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Tot slot is het nog van belang om implementatie onderzoek in Nederland te profileren en het NIC internationaal goed op de agenda te zetten.

De werkgroep in actie

In 2021 zet de werkgroep haar werkzaamheden voort, in nauwe samenwerking met de andere werkgroepen. De werkgroep komt een keer in de twee maanden bij elkaar.  

Iedereen kan meedenken. Schrijf u in bij de werkgroep met behulp van onze vragenlijst of stuur een e-mail naar info@nlimplemenatie.nl. Samen kunnen we het implementatie onderzoek in Nederland versterken!

Categorieën
Geen categorie

Implementatiestrategieën voor innovaties

Uitnodiging onderzoek TNO – Implementatiestrategieën voor innovaties

TNO Child Health ontwikkelt op dit moment een keuzetool voor strategieën die belangrijk zijn bij het implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd. Onderdeel is een Delphi ronde onder experts, waarvoor wij jou benaderen.

TNO wil graag jouw mening horen over:
– Welke implementatiestrategieën ontbreken in ons overzicht?
– In hoeverre passen de implementatiestrategieën bij de gepresenteerde determinanten?

Wat levert deelname op?
Als dank voor je bijdrage zullen wij jouw naam (indien gewenst) opnemen in het dankwoord (acknowledgement) van de publicaties van dit onderzoek. 

Achtergrondinformatie van het project
Aanleiding voor dit project zijn vragen van praktijkprofessionals en beleidsmakers in de zorg voor jeugd die zich bezig houden met implementeren van nieuwe kennis en innovaties. Zij gebruiken al langer de door TNO ontwikkelde MIDI, een assessment voor determinanten die implementatie hinderen of versnellen. Het project bestaat uit drie fases: 1. Op basis van literatuur en praktijkkennis opstellen van een overzicht van veranderstrategieën voor elke determinant van de MIDI; 2. Delphironde onder implementatie-experts ter aanvulling van het literatuuronderzoek; en 3. De ontwikkeling en verspreiding van de keuzetool. Je vindt de informatiebrief van dit onderzoek hier.

Invullen van de vragenlijst
Als je de vragenlijst wilt invullen stuur dan een email naar Meinou Theunissen (meinou.theunissen@tno.nl). Je krijgt dan een persoonlijk link naar de vragenlijst toegestuurd.

Categorieën
Geen categorie

NIC brengt position paper uit

Professionalisering van het vakgebied en structurele netwerkvorming. Dit zijn belangrijke doelen die het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) in  een position paper heeft vastgelegd.

Het NIC maakte eerder bekend hét netwerk te willen worden voor het delen van kennis over effectief implementeren in gezondheid en zorg. De initiatiefnemers hebben dit uitgewerkt in een position paper.

In dit paper beschrijft het NIC de ontwikkeling dat er steeds meer kennis is over implementatie. Deze kennis verspreidt zich: steeds meer mensen en organisaties hebben ermee te maken, of het nu in de wetenschap is, onderwijs, beleid of praktijk.

Een belangrijk doel van het NIC is om structurele netwerken te vormen op het gebied van implementatie. De tijd is daar rijp voor. Waar er tot nu toe op dit terrein veelal versnipperde implementatie-organisatievormen zijn, heeft het NIC nu de ambitie om krachten te bundelen.


In het position paper schrijven de initiatiefnemers dat zij mensen bij elkaar willen brengen. Door bijeenkomsten te organiseren en netwerken te onderhouden draagt het NIC bij aan een verdere professionalisering van het vakgebied. Bestaande netwerken, leergroepen en kenniskringen kunnen actief met elkaar verbonden worden.

In 2020 is een verkenning uitgevoerd in opdracht van VWS daaruit blijkt een grote behoefte aan een dergelijk netwerk. In 2021 zal gewerkt worden aan de verdere contouren van het NIC.

Het volledige position paper vindt u hier:

Categorieën
Geen categorie

NIC verkenning – Eerste resultaten

NIC verkenning – Eerste resultaten

In de zomer is, als onderdeel van de NIC verkenning, een vragenlijst verstuurd om meer zicht te krijgen op welke onderdelen het NIC zich moet richten, hoe dat georganiseerd moet worden en wie daaraan actief wil deelnemen.

Een brede groep van 230 professionals in Nederland uit diverse sectoren hebben de vragenlijst ingevuld. Driekwart van deze professionals beschouwen implementeren als een hoofdactiviteit binnen hun functie. Een meerderheid (72%) wil dat implementatie een professie wordt.

Er is daarbij grote behoefte aan meer kennis over verandermanagement, implementatietheorieën, actuele innovatie-ontwikkelingen en het delen van ervaringsverhalen. Veel deelnemers hebben aangegeven nog niet aangesloten te zijn bij een implementatienetwerk.  

Bij tweederde van deze groep is er interesse  om een actieve bijdrage te leveren aan het NIC in de vorm van het organiseren van bijeenkomsten of deelname aan de verschillende werkgroepen. De input vanuit de vragenlijst wordt door de verschillende werkgroepen geanalyseerd en gepresenteerd in verschillende online focusgroepbijeenkomsten dit najaar. Mocht je hebben aangegeven te willen deelnemen, dan ontvang je binnenkort een uitnodiging voor deze online focusgroepbijeenkomsten.  

Onze vragenlijst blijft beschikbaar!  De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/D5GGGKF. Hier kan je niet alleen je mening met ons delen, maar ook lid worden van het NIC en de werkgroepen. Moch je nog mensen in je netwerk kennen die ook geinteresseerd zijn in het NIC, kan je de vragenlijst bij hen onder de aandacht brengen(?).  

Tweede deel vragenlijst ‘inzicht in het werk van implementatiespecialisten’

Binnenkort wordt een tweede deel van de vragenlijst aan alle geïnteresseerde personen toegestuurd. We willen met deze vragenlijst meer inzicht krijgen in waar implementatiespecialisten werken, wat zij doen en hun tijdsinvestering daarin. Dit moet een visuele weergave opleveren van de relaties die implementatiespecialisten hebben met anderen om kennis te delen en samen op te trekken.

Categorieën
Geen categorie

Welke invloed heeft de corona-pandemie op het gebied van implementatie in de zorg?

Welke invloed heeft de corona-pandemie op het gebied van implementatie in de zorg?

De corona-pandemie is een enorme dreun in onze samenleving. Sommige veranderingen zijn tijdelijk, andere zullen onze manier van leven op de lange termijn veranderen. Tegelijkertijd waren de coronamaatregelen, vooral in de eerste fase, waarbij ook een lockdown betrokken was, een riskant implementatieproject. Plotseling waren er veranderingen mogelijk die u voorheen niet voor mogelijk had gehouden. In hoog tempo.

Welke veranderingen blijven en wat gaat er terug naar het oude? De redacteuren van Kwaliteit in Zorg (KiZ) keek naar deze vraag. KiZ is al 28 jaar hét tijdschrift voor wie zich bezig houdt met kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in zorginstellingen. De artikelen “Zorg in tijden van corona” (evenals vele andere artikelen over implementatie, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in zorginstellingen) zijn  digitaal beschikbaar via Qruxx, en kennisplatform over waardegedreven zorg.

Binnen de special issue kijkt Barabra van der Linden door de implementatiebril naar de lockdown. “De lockdown was als een groot implementatie-experiment”, schrijft ze. Wat kunnen we ervan leren?

Door de lockdown te beschouwen als een innovatie die is geïmplementeerd en die is aangepast aan veranderende omstandigheden, kan de auteur implementatie-wetenschappelijke theorieen toepassen op wat er binnen de conorna-pandemie gebuurte. Barabra beschrijft het implementatieproces op basis van de factoren volgens Rogers. Welke conclusies trek ze? Lees meer in het spannende artikel over “Implementatie in tijden van corona”.