Categorieën
Geen categorie

NIC meet-up op 19 april

Succesvolle NIC meet-up op 19 april

Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) krijgt steeds meer gestalte. Na een succesvolle verkenning gaan we voortvarend aan de slag om de ambities van het NIC om te zetten in concrete acties. Acties die we samen met jou in gang zetten.
Op 19 april hebben we met zo’n 40 deelnemers nader kennis met elkaar gemaakt, de resultaten van de verkenning van afgelopen jaar gedeeld en hebben de vier werkgroepen hun plannen voor komend jaar gepresenteerd. In 2 interactieve sessies hebben de deelnemers met veel energie gesproken over de ambities en concrete acties voor het komende jaar.

Categorieën
verkenning

Resultaten NIC-verkenning in beeld

Resultaten NIC-verkenning in beeld

De afgelopen maanden heeft de NIC initiatiefgroep een verkenning uitgevoerd over de nut en noodzaak om een Nederlands Implementatie Collectief op te richten. Deze verkenning is recent positief afgerond.

Behoeften en interesses

Onderdeel van deze verkenning was een inventarisatie onder implementatieprofessionals naar behoeften en interesses. De resultaten hiervan hebben we voor u overzichtelijk in een infographic weergegeven. Deze infographic vind je hier.

Netwerkanalyse

Daarnaast is er een survey uitgezet onder 8 Europese netwerken, waarbij leerpunten zijn opgedaan voor de inrichting van het NIC. De highlights van deze survey hebben we ook in een infographic neergezet. Bekijk deze hier.

Categorieën
Drieluik

Reflecteren op kunstenaarskunsten

Drieluik: Op zoek naar de essentie van het vakmanschap implementeren

In het tweede deel van de drieluik ‘op zoek naar de essentie van het vakmanschap’ vertelt Madelon Rooseboom, adviseur implementeren bij ZIN, over het Expertisenetwerk Implementatie en hoe reflecteren op mens en zijn praktijksituatie de mooiste kunstenaarskunsten naar boven haalt.

Deel 2: reflecteren op kunstenaarskunsten

Om meer zicht te krijgen in de kunst van het implementeren, heb ik, al weer een paar jaar geleden, de stap gezet om het Expertisenetwerk Implementatie op te richten. Overigens, niet voordat een collega-implementatiedeskundige Brigitte Gijsen van het IKNL in een bijeenkomst had aangegeven graag met anderen implementatielessen te willen delen. Samen vormen we het kernteam – zo ook Dunja Dreesens en Margot Fleuren – om voor het Expertisenetwerk Implementatie jaarlijks leerbijeenkomsten te faciliteren en een netwerk van implementatiedeskundigen bijeen te brengen zodat we elkaar kunnen verrijken. In deze bijeenkomsten proberen we het leren zodanig vorm te geven dat we meer de tacit knowledge kunnen delen. Dit om te proberen vast te pakken hoe theorie en praktijk ineengestrengeld raken en wat dan de kunst is die je als implementatiedeskundige zou moeten bezitten om tot dit succes te komen.

Elke bijeenkomst pakken we een thema op dat in het netwerk speelt en om aandacht vraagt. Zo hebben we het gehad over het toepassen van eHealth, Deep Democracy als veranderaanpak, social nudgen en netwerken als implementatiestrategie. Elke keer introduceren we het onderwerp vanuit een theoretische blik van een deskundige(n) en gaan we in groepjes uiteen om met elkaar te bespreken: ‘hoe gebruiken we dit in onze praktijk?’ of ‘hoe kunnen we dit in onze praktijk gebruiken?’.
Met andere woorden, hoe zijn we bezig als kunstenaars om een vernieuwing, verandering of verbetering in de zorgpraktijk in te bedden. Welke kunstenaarskunsten hebben we nodig om interacties tussen mensen onderling of tussen mensen en dingen tot een werkende compositie te maken zodanig dat het tot praktijkverbeteringen leidt?

Zonder niet alle lessen te delen die we met elkaar hebben opgedaan, is er een bijeenkomst waarin we vanuit het werk van twee top-implementatiedeskundigen een mooie exploratie hebben uitgevoerd waarin de kunstenaarskunsten prachtig ontsproten.

Kunstenaarskunsten

Margot Fleuren en Henk van Stel (R.I.P) vertelden hoe zij in hun implementatiewerk tot veranderstrategieën komen. Margot presenteerde het door haar ontwikkelde MIDI-model . Ze gaf aan dat ze dit model gebruikt als denkkader om gefundeerd en systematisch te werken met haar oog telkens op wat er gebeurt in de praktijk. Henk vertelde over zijn veranderaanpak door het doen van implementatie-actieonderzoek. Deze werkwijze was voor hem cruciaal om de betrokkenen tot eigenaarschap te laten komen waardoor ze door het doen van onderzoek zelf zien en ervaren.

De grote vraag voor mij was, waar in het werk van Margot en Henk, zit de essentie van het vakmanschap wat we als ‘kunstenaarkunsten’ in de vingers moeten krijgen?

Het eerste dat me opviel was dat beide, hoewel vanuit een andere aanpak, gefocust zijn op de mensen en de praktijksituatie. Het gebruik van raamwerken, aanpakken, modellen is een gefundeerde houvast om je in de praktijk te oriënteren. Het tweede dat mij opviel was dat de aanpak vooral erop gericht is om inzicht te krijgen in implementatie-aspecten die aanwijzingen geven om je verander/implementatiestrategie op te richten. Het derde aspect dat me opviel was dat de implementatiedeskundigen vervolgens op basis van erkende implementatiestrategieën en instrumenten praktische activiteiten faciliteren of adviseren.

Categorieën
Geen categorie

Aandacht en kunstwerk om implementatie inzichten te verstrengelen met de praktijk

Drieluik: Op zoek naar de essentie van het vakmanschap implementeren

In een drieluik vertelt Madelon Rooseboom, adviseur implementeren bij ZIN over het vakmanschap van implementeren. In dit eerste deel gaat het over de aandacht en kunstwerk om implementatie inzichten te verstrengen met de praktijk. Madelon geeft aan welke theorieën haar geïnspireerd hebben en hoe ze anderen daarmee inspireert.

Deel 1: Aandacht en kunstwerk om implementatie inzichten te verstrengelen met de praktijk

Wat vind ik het heerlijk om allerlei inzichten over veranderen en implementeren te lezen, te proberen te begrijpen en dan te kijken waar en hoe ik ze kan toepassen in mijn werk bij Zorginstituut Nederland. Vanuit verschillende tradities probeer ik mijn kennis te verbreden en te verdiepen. Zo heb ik me bijvoorbeeld niet alleen verdiept in de alom bekende, traditionele implementatiewetenschap van Richard Grol en Michiel Wensing, juist ook het werk van oa. Carl May die tot een algemene implementatietheorie is gekomen, het werk over coproductie van Sheila Jasonoff, het veranderperspectief van Helen Bevan, de inzichten van Bruno Latour waar ook mijn basis ligt, Harold Jarche, Mary Uhl-Bien, Alex Pentland, Etienne Wenger en Greg Satell over het verspreiden van ideeën en innovaties via netwerken, bewegingen en Communities of Practices, de complexity science waar Trisha Greenhalgh, Jeffery Braithwaite en het platform Systems Innovation over delen, zijn allerlei tradities die bijdragen aan een voor mij prachtig, multidisciplinair perspectief op veranderen en implementeren.

In mijn werk gebruik ik de opgedane inzichten en probeer ik bij coaching en advies mensen te laten focussen op hoe zij deze inzichten in hun specifieke context kunnen uitwerken. Ik leg hierbij niet zo zeer de nadruk op het uitwerken van plannen van aanpak. Ik probeer mensen te laten richten op wat er in de praktijk gebeurt, hoe het daar werkt, wie daar actief zijn en hoe implementatie- en veranderinzichten mede door het inzetten van werkvormen hierin tot verandering en toepassing leidt.

Maar wat is het nou dat maakt dat wetenschappelijke inzichten en aanpakken en raamwerken gaan werken in de praktijk? En hoe zit het nu dat het uitrollen van interventies en innovaties op basis van pilots, waarin allerlei hulpmateriaal is gemaakt zoals handboeken, leidraden en checklijsten, niet lukt?

Elke keer in het implementatiewerk, ervaar ik weer dat er aandacht en kunstwerk nodig is om met behulp van verander/implementatie-inzichten, methoden en tools de te implementeren kennis, interventie of innovatie te laten verstrengelen met de praktijk, zodanig dat deze gebruikt gaat worden en gaat werken in de betreffende situatie.

Categorieën
Geen categorie

Online bijeenkomst werkgroep Training en Opleiding

Online bijeenkomst werkgroep Training en Opleiding

De werkgroep Training en Opleiding van het NIC kwam 11 november  2020 voor het eerst bij elkaar. Vijftien deelnemers spraken online over de ambities en inhoudelijke activiteiten van het NIC op het vlak van trainingen en opleidingen. 

Online bijeenkomst

Voorzitter van de werkgroep Bethany Hipple Walters van het Trimbos Instituut gaf een korte introductie op een eerste inventarisatie van het opleidingslandschap en van definities van implementatietraining. Tijdens de bijeenkomst merkten veel deelnemers op dat vaardigheden en onderwijs in implementatie en implementatieonderzoek niet zijn opgenomen in op zichzelf staande cursussen in het hoger onderwijs, maar worden ingebouwd in andere cursussen aan universiteiten en hogescholen in Nederland. De deelnemers beschreven mogelijke manieren om het onderwijs in implementatie- en implementatiekunde in Nederland te bevorderen.

Een Nederlandse trainings- en opleidingsagenda

Het algemene doel van deze werkgroep is trainingen en opleidingen in beeld te brengen die relevant kunnen zijn voor mensen binnen de zorg, die zich als implementatie-expert en implementatieonderzoeker (verder) willen ontwikkelen. Uit dit aanbod en aan de hand van de competenties  (zie het rapport van de werkgroep) die voor implementatie zijn vereist, kan de werkgroep wellicht ook zelf een trainingsaanbod voor implementatie-experts en -onderzoekers opstellen.

Ambities

De primaire ambitie van de NIC-werkgroep Implementatie Training en Opleiding is het versterken van de opleiding, training en werkwijze van implementatiespecialisten en implementatieonderzoekers. Ook het actualiseren van de lijst van het onderwijsaanbod op het gebied van implementatie en implementatiewetenschap in Nederland staat hoog op de agenda.  

We blijven mensen uitnodigen om met ons mee te denken of aan deze werkgroep deel te nemen. Schrijf u in bij met behulp van onze vragenlijst of schrijf een e-mail naar info@nlimplementatie.nl.

Categorieën
Geen categorie

Eerste bijeenkomst werkgroep Kennisplatform Implementatie

Eerste bijeenkomst werkgroep Kennisplatform Implementatie

De werkgroep Kennisplatform Implementatie Methoden & Tools van het NIC kwam in November voor het eerst bij elkaar. Vijfendertig deelnemers spraken online over de ambities en inhoudelijke activiteiten van hun werkgroep. 

Een gemeenschappelijk kennisplatform

Het doel van deze werkgroep is om kennis over methoden en tools (M&T) samen te brengen op een kennisplatform. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om geen nieuwe content te creëren, maar om samenhang aan te brengen in alle M&T’s die er al zijn.

Een kennisplatform kan op die manier bewerkstelligen dat implementatiedeskundigen de juiste keuze uit M&T te maken voor de situatie en context waarin ze werken.

Deze NIC-werkgroep wil daarom M&T’s identificeren die goed werken. Daarnaast wil de groep mensen ondersteunen om bestaande M&T’s goed te gebruiken. Hiervoor moet niet alleen een geschikte infrastructuur worden aangelegd, maar is het ook goed een netwerk aan implementatiedeskundigen te hebben. Zo’n infrastructuur moet het ook mogelijk maken om tussen verschillende M&T’s te linken, inclusief eventuele bijbehorende sites en platforms.
Werkgroepleider Madelon Rooseboom typeert dit als “Ervoor zorgen dat implementatiedeskundige de juiste dingen doen en de dingen juist doen.”

Vier terreinen

De werkgroep identificeerde vier terreinen voor toekomstige samenwerking: Inhoud Kennisplatform Implementatie M&T (inclusief een digitale vindplaats, multidisciplinaire insteek en keuzehulp om de juiste afwegingen te maken), vaardigheid in gebruik (inclusief werkplaatsen en workshops, tailoren, leren van experts, ervaringsverhalen delen), toegankelijkheid en themaspecifieke communities voor verdieping en (door)ontwikkeling. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met o.m. het Expertisenetwerk Implementatie en de community van het programma ZorgEvaluatie&Gepast Gebruik, die al bezig is met een implementatiekennisplatform voor de medisch-specialistische zorg

Online bijeenkomst

Tot oktober 2020 hadden zich bij het NIC 134 mensen aangemeld, die met deze werkgroep wilden meedenken en/of doen. Deze mensen zijn allen uitgenodigd voor de online bijeenkomst. Van tevoren is hen een vragenlijst gestuurd, om al een beeld te krijgen van hun wensen en behoeften. 26 mensen hebben deze vragenlijst geretourneerd.

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers over drie deelsessies verdeeld. De discussie was gestructureerd met behulp van een voorbeeld van een kennisplatform: Kennisnetwerk CVA, het ZE&GG platform (in opbouw) en het kennisplein Zorg voor Beter.

Ambities

De werkgroep zal ook in 2021 blijven samenwerken. We blijven ook mensen uitnodigen om met ons mee te denken of aan de werkgroep deel te nemen. Schrijf u in bij de werkgroep met behulp van onze vragenlijst of schrijf een e-mail naar info@nlimplemenatie.nl. Hopelijk hebben we begin van de zomer 2021 een eerste versie van het Kennisplatform Implementatie M&T op de website van NIC staan.

Categorieën
Geen categorie

Online bijeenkomst werkgroep Implementatie Onderzoek

Online bijeenkomst werkgroep Implementatie Onderzoek

De werkgroep Implementatie Onderzoek van het NIC kwam 27 oktober 2020 voor het eerst bij elkaar. Meer dan 30 deelnemers vanuit diverse domeinen van zorg en welzijn. spraken online over een eerste aanzet voor de ambities en inhoudelijke activiteiten van de werkgroep.

Het onderzoekslandschap

De voorzitter van de werkgroep, Femke van Nassau, opende de bijeenkomst met een overzicht van het huidige onderzoekslandschap op het gebied van implementatie in Nederland. Zij benadrukte de diversiteit in typen implementatie onderzoek. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen meer descriptief implementatie onderzoek dat informatie geeft over hoe implementatie in een bepaalde context verloopt en verbeterd kan worden, en er is meer experimenteel implementatie onderzoek dat zich meer richt op generaliseerbare kennis. Beide typen onderzoek zijn even belangrijk en moeten dus ook door de werkgroep onderschreven worden.

Tijdens de bijeenkomst is in vier kleine groepen gesproken over knelpunten, kennishiaten en behoeften op het gebied van implementatie onderzoek. Knelpunten zijn het gebrek aan capaciteit en middelen, multidisciplinariteit en aan loopbaanperspectief.
Kennishiaten die zijn besproken, zijn onder meer meetinstrumenten, scholingsvraag, generaliseerbaarheid van implementatie onderzoek, borging, opschalen en de-implementatie.
Velen gaven aan behoefte te hebben aan een kennisplatform, dat informatie geeft over modellen, theorieën, handvatten en methoden om i implementatie onderzoek te kunnen doen. Ook is de behoefte uitgesproken om met elkaar een community te vormen, inclusief een plek waar (beginnende) implementatie onderzoekers terecht kunnen voor vragen en informatie. Andere behoeften zijn verbinding van onderzoek en praktijk, beter profileren van implementatie onderzoek in Nederland en behoefte aan een academische infrastructuur voor implementatiewetenschap en financiering voor onderzoek..

Ambities van de werkgroep

Uit deze discussies zijn de volgende doelstellingen voor de werkgroep gedestilleerd: het opzetten van een Nederlandse community van implementatie onderzoekers, het vergroten van expertise op het gebied van implementatie onderzoek en het (beter) beschikbaar maken van het opleidingsaanbod op het gebied van implementatie onderzoek.

Daarnaast is er financiering nodig voor (het uitvoeren van) een implementatie onderzoek. Het opstellen van een onderzoeksagenda kan hierbij helpen. Op deze agenda staan onderzoek naar  (Nederlandse) methoden, technieken en meetinstrumenten, uitvoeren van hoog kwaliteif implementatie onderzoek en samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Tot slot is het nog van belang om implementatie onderzoek in Nederland te profileren en het NIC internationaal goed op de agenda te zetten.

De werkgroep in actie

In 2021 zet de werkgroep haar werkzaamheden voort, in nauwe samenwerking met de andere werkgroepen. De werkgroep komt een keer in de twee maanden bij elkaar.  

Iedereen kan meedenken. Schrijf u in bij de werkgroep met behulp van onze vragenlijst of stuur een e-mail naar info@nlimplemenatie.nl. Samen kunnen we het implementatie onderzoek in Nederland versterken!

Categorieën
Geen categorie

Implementatiestrategieën voor innovaties

Uitnodiging onderzoek TNO – Implementatiestrategieën voor innovaties

TNO Child Health ontwikkelt op dit moment een keuzetool voor strategieën die belangrijk zijn bij het implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd. Onderdeel is een Delphi ronde onder experts, waarvoor wij jou benaderen.

TNO wil graag jouw mening horen over:
– Welke implementatiestrategieën ontbreken in ons overzicht?
– In hoeverre passen de implementatiestrategieën bij de gepresenteerde determinanten?

Wat levert deelname op?
Als dank voor je bijdrage zullen wij jouw naam (indien gewenst) opnemen in het dankwoord (acknowledgement) van de publicaties van dit onderzoek. 

Achtergrondinformatie van het project
Aanleiding voor dit project zijn vragen van praktijkprofessionals en beleidsmakers in de zorg voor jeugd die zich bezig houden met implementeren van nieuwe kennis en innovaties. Zij gebruiken al langer de door TNO ontwikkelde MIDI, een assessment voor determinanten die implementatie hinderen of versnellen. Het project bestaat uit drie fases: 1. Op basis van literatuur en praktijkkennis opstellen van een overzicht van veranderstrategieën voor elke determinant van de MIDI; 2. Delphironde onder implementatie-experts ter aanvulling van het literatuuronderzoek; en 3. De ontwikkeling en verspreiding van de keuzetool. Je vindt de informatiebrief van dit onderzoek hier.

Invullen van de vragenlijst
Als je de vragenlijst wilt invullen stuur dan een email naar Meinou Theunissen (meinou.theunissen@tno.nl). Je krijgt dan een persoonlijk link naar de vragenlijst toegestuurd.

Categorieën
Geen categorie

NIC brengt position paper uit

Professionalisering van het vakgebied en structurele netwerkvorming. Dit zijn belangrijke doelen die het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) in  een position paper heeft vastgelegd.

Het NIC maakte eerder bekend hét netwerk te willen worden voor het delen van kennis over effectief implementeren in gezondheid en zorg. De initiatiefnemers hebben dit uitgewerkt in een position paper.

In dit paper beschrijft het NIC de ontwikkeling dat er steeds meer kennis is over implementatie. Deze kennis verspreidt zich: steeds meer mensen en organisaties hebben ermee te maken, of het nu in de wetenschap is, onderwijs, beleid of praktijk.

Een belangrijk doel van het NIC is om structurele netwerken te vormen op het gebied van implementatie. De tijd is daar rijp voor. Waar er tot nu toe op dit terrein veelal versnipperde implementatie-organisatievormen zijn, heeft het NIC nu de ambitie om krachten te bundelen.


In het position paper schrijven de initiatiefnemers dat zij mensen bij elkaar willen brengen. Door bijeenkomsten te organiseren en netwerken te onderhouden draagt het NIC bij aan een verdere professionalisering van het vakgebied. Bestaande netwerken, leergroepen en kenniskringen kunnen actief met elkaar verbonden worden.

In 2020 is een verkenning uitgevoerd in opdracht van VWS daaruit blijkt een grote behoefte aan een dergelijk netwerk. In 2021 zal gewerkt worden aan de verdere contouren van het NIC.

Het volledige position paper vindt u hier:

Categorieën
Geen categorie

NIC verkenning – Eerste resultaten

NIC verkenning – Eerste resultaten

In de zomer is, als onderdeel van de NIC verkenning, een vragenlijst verstuurd om meer zicht te krijgen op welke onderdelen het NIC zich moet richten, hoe dat georganiseerd moet worden en wie daaraan actief wil deelnemen.

Een brede groep van 230 professionals in Nederland uit diverse sectoren hebben de vragenlijst ingevuld. Driekwart van deze professionals beschouwen implementeren als een hoofdactiviteit binnen hun functie. Een meerderheid (72%) wil dat implementatie een professie wordt.

Er is daarbij grote behoefte aan meer kennis over verandermanagement, implementatietheorieën, actuele innovatie-ontwikkelingen en het delen van ervaringsverhalen. Veel deelnemers hebben aangegeven nog niet aangesloten te zijn bij een implementatienetwerk.  

Bij tweederde van deze groep is er interesse  om een actieve bijdrage te leveren aan het NIC in de vorm van het organiseren van bijeenkomsten of deelname aan de verschillende werkgroepen. De input vanuit de vragenlijst wordt door de verschillende werkgroepen geanalyseerd en gepresenteerd in verschillende online focusgroepbijeenkomsten dit najaar. Mocht je hebben aangegeven te willen deelnemen, dan ontvang je binnenkort een uitnodiging voor deze online focusgroepbijeenkomsten.  

Onze vragenlijst blijft beschikbaar!  De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/D5GGGKF. Hier kan je niet alleen je mening met ons delen, maar ook lid worden van het NIC en de werkgroepen. Moch je nog mensen in je netwerk kennen die ook geinteresseerd zijn in het NIC, kan je de vragenlijst bij hen onder de aandacht brengen(?).  

Tweede deel vragenlijst ‘inzicht in het werk van implementatiespecialisten’

Binnenkort wordt een tweede deel van de vragenlijst aan alle geïnteresseerde personen toegestuurd. We willen met deze vragenlijst meer inzicht krijgen in waar implementatiespecialisten werken, wat zij doen en hun tijdsinvestering daarin. Dit moet een visuele weergave opleveren van de relaties die implementatiespecialisten hebben met anderen om kennis te delen en samen op te trekken.