Categorieën
Geen categorie

Online bijeenkomst werkgroep Implementatie Onderzoek

Online bijeenkomst werkgroep Implementatie Onderzoek

De werkgroep Implementatie Onderzoek van het NIC kwam 27 oktober 2020 voor het eerst bij elkaar. Meer dan 30 deelnemers vanuit diverse domeinen van zorg en welzijn. spraken online over een eerste aanzet voor de ambities en inhoudelijke activiteiten van de werkgroep.

Het onderzoekslandschap

De voorzitter van de werkgroep, Femke van Nassau, opende de bijeenkomst met een overzicht van het huidige onderzoekslandschap op het gebied van implementatie in Nederland. Zij benadrukte de diversiteit in typen implementatie onderzoek. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen meer descriptief implementatie onderzoek dat informatie geeft over hoe implementatie in een bepaalde context verloopt en verbeterd kan worden, en er is meer experimenteel implementatie onderzoek dat zich meer richt op generaliseerbare kennis. Beide typen onderzoek zijn even belangrijk en moeten dus ook door de werkgroep onderschreven worden.

Tijdens de bijeenkomst is in vier kleine groepen gesproken over knelpunten, kennishiaten en behoeften op het gebied van implementatie onderzoek. Knelpunten zijn het gebrek aan capaciteit en middelen, multidisciplinariteit en aan loopbaanperspectief.
Kennishiaten die zijn besproken, zijn onder meer meetinstrumenten, scholingsvraag, generaliseerbaarheid van implementatie onderzoek, borging, opschalen en de-implementatie.
Velen gaven aan behoefte te hebben aan een kennisplatform, dat informatie geeft over modellen, theorieën, handvatten en methoden om i implementatie onderzoek te kunnen doen. Ook is de behoefte uitgesproken om met elkaar een community te vormen, inclusief een plek waar (beginnende) implementatie onderzoekers terecht kunnen voor vragen en informatie. Andere behoeften zijn verbinding van onderzoek en praktijk, beter profileren van implementatie onderzoek in Nederland en behoefte aan een academische infrastructuur voor implementatiewetenschap en financiering voor onderzoek..

Ambities van de werkgroep

Uit deze discussies zijn de volgende doelstellingen voor de werkgroep gedestilleerd: het opzetten van een Nederlandse community van implementatie onderzoekers, het vergroten van expertise op het gebied van implementatie onderzoek en het (beter) beschikbaar maken van het opleidingsaanbod op het gebied van implementatie onderzoek.

Daarnaast is er financiering nodig voor (het uitvoeren van) een implementatie onderzoek. Het opstellen van een onderzoeksagenda kan hierbij helpen. Op deze agenda staan onderzoek naar  (Nederlandse) methoden, technieken en meetinstrumenten, uitvoeren van hoog kwaliteif implementatie onderzoek en samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Tot slot is het nog van belang om implementatie onderzoek in Nederland te profileren en het NIC internationaal goed op de agenda te zetten.

De werkgroep in actie

In 2021 zet de werkgroep haar werkzaamheden voort, in nauwe samenwerking met de andere werkgroepen. De werkgroep komt een keer in de twee maanden bij elkaar.  

Iedereen kan meedenken. Schrijf u in bij de werkgroep met behulp van onze vragenlijst of stuur een e-mail naar info@nlimplemenatie.nl. Samen kunnen we het implementatie onderzoek in Nederland versterken!

Categorieën
Geen categorie

Implementatiestrategieën voor innovaties

Uitnodiging onderzoek TNO – Implementatiestrategieën voor innovaties

TNO Child Health ontwikkelt op dit moment een keuzetool voor strategieën die belangrijk zijn bij het implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd. Onderdeel is een Delphi ronde onder experts, waarvoor wij jou benaderen.

TNO wil graag jouw mening horen over:
– Welke implementatiestrategieën ontbreken in ons overzicht?
– In hoeverre passen de implementatiestrategieën bij de gepresenteerde determinanten?

Wat levert deelname op?
Als dank voor je bijdrage zullen wij jouw naam (indien gewenst) opnemen in het dankwoord (acknowledgement) van de publicaties van dit onderzoek. 

Achtergrondinformatie van het project
Aanleiding voor dit project zijn vragen van praktijkprofessionals en beleidsmakers in de zorg voor jeugd die zich bezig houden met implementeren van nieuwe kennis en innovaties. Zij gebruiken al langer de door TNO ontwikkelde MIDI, een assessment voor determinanten die implementatie hinderen of versnellen. Het project bestaat uit drie fases: 1. Op basis van literatuur en praktijkkennis opstellen van een overzicht van veranderstrategieën voor elke determinant van de MIDI; 2. Delphironde onder implementatie-experts ter aanvulling van het literatuuronderzoek; en 3. De ontwikkeling en verspreiding van de keuzetool. Je vindt de informatiebrief van dit onderzoek hier.

Invullen van de vragenlijst
Als je de vragenlijst wilt invullen stuur dan een email naar Meinou Theunissen (meinou.theunissen@tno.nl). Je krijgt dan een persoonlijk link naar de vragenlijst toegestuurd.

Categorieën
Geen categorie

NIC brengt position paper uit

Professionalisering van het vakgebied en structurele netwerkvorming. Dit zijn belangrijke doelen die het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) in  een position paper heeft vastgelegd.

Het NIC maakte eerder bekend hét netwerk te willen worden voor het delen van kennis over effectief implementeren in gezondheid en zorg. De initiatiefnemers hebben dit uitgewerkt in een position paper.

In dit paper beschrijft het NIC de ontwikkeling dat er steeds meer kennis is over implementatie. Deze kennis verspreidt zich: steeds meer mensen en organisaties hebben ermee te maken, of het nu in de wetenschap is, onderwijs, beleid of praktijk.

Een belangrijk doel van het NIC is om structurele netwerken te vormen op het gebied van implementatie. De tijd is daar rijp voor. Waar er tot nu toe op dit terrein veelal versnipperde implementatie-organisatievormen zijn, heeft het NIC nu de ambitie om krachten te bundelen.


In het position paper schrijven de initiatiefnemers dat zij mensen bij elkaar willen brengen. Door bijeenkomsten te organiseren en netwerken te onderhouden draagt het NIC bij aan een verdere professionalisering van het vakgebied. Bestaande netwerken, leergroepen en kenniskringen kunnen actief met elkaar verbonden worden.

In 2020 is een verkenning uitgevoerd in opdracht van VWS daaruit blijkt een grote behoefte aan een dergelijk netwerk. In 2021 zal gewerkt worden aan de verdere contouren van het NIC.

Het volledige position paper vindt u hier:

Categorieën
Geen categorie

NIC verkenning – Eerste resultaten

NIC verkenning – Eerste resultaten

In de zomer is, als onderdeel van de NIC verkenning, een vragenlijst verstuurd om meer zicht te krijgen op welke onderdelen het NIC zich moet richten, hoe dat georganiseerd moet worden en wie daaraan actief wil deelnemen.

Een brede groep van 230 professionals in Nederland uit diverse sectoren hebben de vragenlijst ingevuld. Driekwart van deze professionals beschouwen implementeren als een hoofdactiviteit binnen hun functie. Een meerderheid (72%) wil dat implementatie een professie wordt.

Er is daarbij grote behoefte aan meer kennis over verandermanagement, implementatietheorieën, actuele innovatie-ontwikkelingen en het delen van ervaringsverhalen. Veel deelnemers hebben aangegeven nog niet aangesloten te zijn bij een implementatienetwerk.  

Bij tweederde van deze groep is er interesse  om een actieve bijdrage te leveren aan het NIC in de vorm van het organiseren van bijeenkomsten of deelname aan de verschillende werkgroepen. De input vanuit de vragenlijst wordt door de verschillende werkgroepen geanalyseerd en gepresenteerd in verschillende online focusgroepbijeenkomsten dit najaar. Mocht je hebben aangegeven te willen deelnemen, dan ontvang je binnenkort een uitnodiging voor deze online focusgroepbijeenkomsten.  

Onze vragenlijst blijft beschikbaar!  De link naar de vragenlijst is: https://nl.surveymonkey.com/r/D5GGGKF. Hier kan je niet alleen je mening met ons delen, maar ook lid worden van het NIC en de werkgroepen. Moch je nog mensen in je netwerk kennen die ook geinteresseerd zijn in het NIC, kan je de vragenlijst bij hen onder de aandacht brengen(?).  

Tweede deel vragenlijst ‘inzicht in het werk van implementatiespecialisten’

Binnenkort wordt een tweede deel van de vragenlijst aan alle geïnteresseerde personen toegestuurd. We willen met deze vragenlijst meer inzicht krijgen in waar implementatiespecialisten werken, wat zij doen en hun tijdsinvestering daarin. Dit moet een visuele weergave opleveren van de relaties die implementatiespecialisten hebben met anderen om kennis te delen en samen op te trekken.

Categorieën
Geen categorie

Welke invloed heeft de corona-pandemie op het gebied van implementatie in de zorg?

Welke invloed heeft de corona-pandemie op het gebied van implementatie in de zorg?

De corona-pandemie is een enorme dreun in onze samenleving. Sommige veranderingen zijn tijdelijk, andere zullen onze manier van leven op de lange termijn veranderen. Tegelijkertijd waren de coronamaatregelen, vooral in de eerste fase, waarbij ook een lockdown betrokken was, een riskant implementatieproject. Plotseling waren er veranderingen mogelijk die u voorheen niet voor mogelijk had gehouden. In hoog tempo.

Welke veranderingen blijven en wat gaat er terug naar het oude? De redacteuren van Kwaliteit in Zorg (KiZ) keek naar deze vraag. KiZ is al 28 jaar hét tijdschrift voor wie zich bezig houdt met kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in zorginstellingen. De artikelen “Zorg in tijden van corona” (evenals vele andere artikelen over implementatie, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement in zorginstellingen) zijn  digitaal beschikbaar via Qruxx, en kennisplatform over waardegedreven zorg.

Binnen de special issue kijkt Barabra van der Linden door de implementatiebril naar de lockdown. “De lockdown was als een groot implementatie-experiment”, schrijft ze. Wat kunnen we ervan leren?

Door de lockdown te beschouwen als een innovatie die is geïmplementeerd en die is aangepast aan veranderende omstandigheden, kan de auteur implementatie-wetenschappelijke theorieen toepassen op wat er binnen de conorna-pandemie gebuurte. Barabra beschrijft het implementatieproces op basis van de factoren volgens Rogers. Welke conclusies trek ze? Lees meer in het spannende artikel over “Implementatie in tijden van corona”.

Categorieën
Geen categorie

Word lid van de NIC LinkedIn-groep

Word lid van de NIC LinkedIn-groep

Het Nederlands Implementatie Collectief-initiatief heeft een nieuwe LinkedIn groep gelanceerd:

https://www.linkedin.com/groups/12431436/

Hier hebben alle mensen die informatie over implementatie willen uitwisselen de mogelijkheid om content te delen. We kijken uit naar een levendige discussie over het onderwerp implementatie in gezondheid, zorg en ondersteuning!

Deel uw nieuws over de onderwerpen:

  • Implementatietheorieën, modellen en frameworks
  • Determinanten van implementatie (bijv. de innovatie zelf, professionals, context en implementatieproces)
  • Implementatiestrategieën
  • Stakeholdermanagement
  • Implementatie onderzoeksdesigns
  • Implementatie-uitkomsten
  • De-implementatie
  • Implementatiecompetenties

en alle implementatieonderwerpen die u interesseren.

Kom bij de group: https://www.linkedin.com/groups/12431436/