Categorieën
Geen categorie

ZonMw biedt regeling voor implementatie-opleiding

ZonMw biedt regeling voor implementatie-opleiding

Om te zorgen dat nieuwe kennis en innovaties hun weg vinden naar de zorgpraktijk, is nadrukkelijke aandacht voor de implementatie ervan noodzakelijk. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op professionals die verstand hebben van implementatie en hoe die succesvol te laten verlopen. Helaas blijft de capaciteit van goed opgeleide, deskundige implementatie-professionals nog achter. Daarom komt ZonMw met de mogelijkheid voor een subsidie voor een opleiding tot Implementatie Fellow.

ZonMw wil de pool van implementatie-experts vergroten en biedt een persoonsgebonden subsidie voor een opleiding tot Implementatie Fellow. Deze opleiding duurt 1,5 jaar en bestaat uit een opleidingsprogramma, intervisie, coaching en werken aan een casus. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je HBO of WO opgeleid zijn, werken in de zorg, bij een beroepsvereniging of in het publieke gezondheidsdomein en 1 tot 2 dagen per week beschikbaar zijn.

De opleiding biedt de kans om theoretische en praktische kennis op te doen en uiteindelijk te voldoen aan het internationaal erkende functieprofiel van Implementation Science Practitioner. Doel is dat je als Implementatie Fellow blijvend gaat functioneren als bruggenbouwer tussen onderzoek en praktijk en als ambassadeur voor implementatie in Nederland.

Deadline en meer informatie

De deadline voor indiening is 4 oktober 2022. Lees hier meer over de Implementatie Fellow-opleiding en de voorwaarden.

Als je nog meer wilt weten, neem dan contact op met Tamara de Jonge via doelmatigheidsonderzoek@zonmw.nl.

Categorieën
Geen categorie

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

Subsidie voor implementatie van kennis en innovaties gericht op passende zorg

ZonMw start 2 nieuwe rondes waarin subsidie beschikbaar is voor de implementatie van kennis en innovaties uit diverse lopende programma’s van ZonMw. Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg.

Waarom deze rondes?

In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).

Implementatie van kennis uit afgeronde projecten

In de ronde ‘Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk’ kan subsidie worden aangevraagd voor afgeronde ZonMw-projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO). Voor het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) kunnen ook nieuwe, losstaande, implementatieprojecten worden ingediend.

Implementatie Fellowships

In de ronde ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ kan een persoonsgebonden subsidie worden aangevraagd voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Een fellowship duurt 1,5 jaar en bestaat onder meer uit opleiding, intervisie en coaching, en casuïstiek.

Deadlines en spreekuren

Deadline voor het indienen van een aanvraag voor Implementatie van kennis en interventies is 13 september 2022, voor Implementatie Fellowships 4 oktober 2022. Online spreekuren over de oproepen
Op 5 juli en 30 augustus zijn er online spreekuren over beide subsidieoproepen. Op 15 september is een nog een extra spreekuur over de fellowships.

Meer informatie

Het volledige bericht op ZonMw.nl

Categorieën
Geen categorie

Publicatie: de praktijk van Verspreiding en Implementatie door onderzoeksfinanciers

Publicatie: de praktijk van Verspreiding en Implementatie door onderzoeksfinanciers

Het Ensuring Value in Research Funders Forum heeft een survey uitgevoerd om een beeld te krijgen van wat funders doen op het gebied van verspreiding en implementatie (V&I). In Nederland is ZonMw mede-oprichter en steering committee member van dit forum. De survey betrof 31 financiers en stelde 6 categorieën van V&I-activiteiten vast.

Dat overzicht wordt al gezien als benchmark voor wat funders allemaal kunnen doen. Daarin is een grote variatie, afhankelijk van hun opdracht, grootte en ontwikkelingsfase. Zoals het beschikbaar maken van onderzoeksresultaten via websites en social media tot gerichte implementatiesubsidies. Maar ook het investeren in infrastructuur voor implementatie, het organiseren van ontmoetingen tussen onderzoekers en praktijk en het financieren van implementatieonderzoek.

De Engelstalige publicatie Health funders’ dissemination and implementation practices: results from a survey of the Ensuring Value in Research (EViR) Funders’ Forum is interessant voor NIC-leden die meer willen weten over wat financiers kunnen doen om implementatie te ondersteunen.

Categorieën
Implementatieportret

Implementatieportret: Anouk Driessen

Implementatieportret: Anouk Driessen

Anouk Driessen

We bedoelen hetzelfde maar spreken een andere taal

Wie is Anouk Driessen?
Ik ben opgeleid als gezondheidswetenschapper. Daarna doorgegaan met een master Health education and promotion, wat meer gericht was op gedragsverandering. Een vak over implementatie was daarvan een onderdeel. Bij het schrijven van beide afstudeerscripties trok implementatieonderzoek mijn aandacht en onderzocht ik de ‘facilitators & barriers’ van een bepaalde interventie.

Op dit moment werk ik als junior onderzoeker bij Amsterdam UMC. Ik ben bij de werkgroep implementatieonderzoek van het NIC betrokken geraakt via Femke van Nassau doordat we een kennisagenda wilden opstellen. Daarvoor zijn Femke en ik binnen onze werkgroep de trekkers geweest. Het praktische onderzoek vind ik leuk: je bent met mensen in gesprek en dichterbij de praktijk bezig. Je ziet van alles ‘landen’ maar je hoort ook de frustratie van mensen die continu tegen dezelfde zaken aanlopen. Bijna ongeacht in welk werkgebied je het bekijkt.

Wat zijn die problemen?
Ik heb onderzoek gedaan in het ziekenhuis onder zorgverleners maar ook onder gezonde school-adviseurs bij GGD. Dat is een ander werkveld: GGD’ers hebben meer te maken met gemeentes en scholen. Dat zijn twee verschillende contexten; daarvan zeggen we bij implementatieonderzoek dat die verschillen context heel belangrijk Zijn. Maar ik zag dat ook de gezonde school-adviseurs verhalen hadden over te weinig capaciteit, te weinig tijd, geen financiële middelen, moeilijk draagvlak creëren. In het onderzoek in het ziekenhuis kwamen dezelfde dingen naar voren.

De kennisagenda die wij hebben opgesteld, doet daar recht aan door te zeggen dat we zaken overkoepelend kunnen onderzoeken. Je zou een onderzoek onder GGD’ers met betrekking tot implementatie naast het implementatietraject van een ziekenhuis kunnen leggen en waarschijnlijk kun je dezelfde strategieën toepassen. We kijken nu naar hoe we dat in een onderzoekstrategie kunnen gieten.

Wat denk je praktisch te kunnen bijdragen?
Mijn voordeel is dat ik helemaal vers in dit onderwerp ben gesprongen. Net van de opleiding, pas een jaar aan het werk. Daardoor zijn er veel vragen voor me; wat is dit, hoe helpt ons dat? Ik kan met frisse blik kijken naar het NIC en waarmee we bezig zijn.

Voor mij is de wereld van implementatie nog wennen en zoeken naar wat het inhoudt. Ik weet al wel waarover ik het heb maar iedereen lijkt iets anders te zeggen. We bedoelen hetzelfde maar spreken een andere taal. Het is belangrijk dat we elkaar uiteindelijk begrijpen, elkaars woorden kennen.

Gaandeweg leer ik wat ik kan bijdragen. Maar voor nu helpt die frisse blik en dat ik erg van aanpakken hou, dus een onderzoek gaat dan ook lekker snel.

Wat wil je uiteindelijk bereiken?
Ons ultieme doel is de zorg effectiever maken. Elke implementatiegoeroe heeft daar een echte passie voor. Het is zo zonde dat er in de zorg zoveel niet-noodzakelijke dingen gebeuren. En we kunnen duizenden dingen doen, een interventie verzinnen, een nieuw medicijn ontwikkelen maar het heeft geen zin als het nooit landt. Dat vind ik het mooie aan mijn werk; het gevoel dat je iets kunt bijdragen door nieuwe kennis op te doen over implementatie, mensen daarin te kunnen begeleiden.

Daarvoor is onderzoek nodig naar nog ontbrekende kennis. Want er ontbreekt nog een goede infrastructuur voor het doen van onderzoek, meer dan alleen naar facilitators & barriers kijken.

Ook het inrichten van subsidies moet worden opgezet; er zijn nog geen calls, het is nog bijna hobbywerk. Het belang van implementatiekennis moet duidelijker worden, dat wil ik mensen graag laten inzien. Wat betekent dat ik met heel veel mensen zal moeten kletsen!

Categorieën
Geen categorie

Implementatieportret: Dunja Dreesens

Implementatieportret: Dunja DreesensSinds september 2015 ben ik senior adviseur en teamleider bij het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Daarvoor heb ik onder andere gewerkt bij de Regieraad Kwaliteit van Zorg, Zorginstituut Nederland, ZonMw en VWS en ooit ben ik begonnen bij de Britse winkelketen Boots the Chemist waar ik verantwoordelijk was voor health care (oftewel het apotheekgedeelte). Dat begin in de detailhandel was wellicht ook wel logisch aangezien ik bedrijfseconomie gestudeerd heb en daarna sociaal-culturele wetenschappen. In 2020 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht (kennisinstrumenten).

Maar terug naar mijn huidige werk. Het Kennisinstituut ondersteunt en adviseert vooral wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten over kwaliteitsbeleid en kwaliteits-/kennisinstrumenten. Ik houd me vooral bezig met (het herzien van) kwaliteitsbeleid van verenigingen (‘de kwaliteitscyclus sluitend krijgen’) waar ik vooral aandacht probeer te vragen voor het onderdeel implementatie in die cyclus. Verder ondersteun ik de ontwikkeling van richtlijnen variërend van Vermoeden van ouderenmishandeling tot Nevenbevindingen bij genetische tumordiagnostiek. Tevens doe ik projecten op het vlak van disseminatie en implementatie van richtlijnen en keuzehulpen. Daarnaast ben ik lid van de GIN working group Implementation en portefeuillehouder voor implementatie.

Verandering teweeg brengen

Als je me vraagt hoe ik in aanraking ben gekomen met implementatie, is mijn eerste reactie: dat was het richtlijnenprogramma van ZonMw waarvan ik secretaris was. Bij de start ervan (2006) vroegen partijen of er ook budget was voor de implementatie. Dat was er maar mondjesmaat, vooral omdat VWS (financier van ZonMw) vond dat implementatie weggelegd was aan het veld. Veel partijen voorzagen dat de ontwikkelde richtlijnen dan op de plank zouden blijven liggen en de aanbevelingen maar moeilijk hun weg zouden vinden naar de praktijk/verspilde moeite en tijd. Maar eigenlijk had ik er al eerder mee van doen en wel tijdens mijn eerste afstudeerstage bij Douwe Egberts in Londen in de jaren negentig van de vorige eeuw (ik word oud). In de detailhandel wordt nauwlettend bekeken en gekeken hoe je het keuze- en koopgedrag van de klant kunt beïnvloeden (zodat de klant langer in de winkel blijft en deze het product met de hoogste winstmarge koopt). En dat willen we natuurlijk ook bij (richtlijn)implementatie; een verandering teweegbrengen.  

Kennis duiden en delen

Een en ander werd versterkt toen mij duidelijk werd hoeveel kennis er in de (gezondheids)zorg is,  hoelang het duurt voordat die kennis de praktijk bereikt en de uitdaging die er ligt om die kennis behapbaar te ontsluiten voor degenen die ermee aan de slag gaan om keuzes te maken en beslissingen te nemen: de patiënt en zorgverlener. Want doordat die kennisontsluiting achter blijft, ontvangen nog niet alle patiënten zorg volgens de laatste inzichten. En voor mij betekent dit dat je de juiste kennis ‘produceert’ (waar hebben patiënt en zorgverlener behoefte aan), het onderzoek zorgvuldig uitvoert en die kennis belangenvrij geduid en gedeeld wordt. Niet alleen de positieve resultaten maar ook de negatieve, minder welgevallige resultaten. Dat delen kan bijvoorbeeld door de kennis te duiden en samen te vatten in richtlijnen. Implementatie begint mijn inziens bij de kennisvraag en ‘eindigt’ in de praktijk door die kennis toe te passen; implementatie zit door de hele keten. Eindigt staat tussen aanhalingstekens omdat kennistoepassing eigenlijk nooit eindigt; het einde is het startpunt van een nieuwe cyclus. En daarom ben ik ook zo gecharmeerd van de KTA-cyclus; the knowledge to action cycle van Graham et al. Daarin komt veel terug; context, tools, monitoring van kennistoepassing en legt de relatie met kennis’productie’. Ik kan er veel van de andere theorieën, modellen en frameworks die binnen implementation science/practice gangbaar zijn aan op hangen.

Beter omgaan met beschikbare middelen

Daarnaast laat ik me leiden of misschien beter gezegd inspireren door het artikel van Chalmers & Glasziou aangaande research waste (2009)*en de reeks Lancet-artikelen die daarop volgden. In de hele kenniscyclus kunnen we, moeten we beter met de beschikbare middelen omgaan.

Daar loop ik in de praktijk ook tegenaan. Er worden veel middelen besteed aan de kennisontwikkeling en -duiding maar veel minder aan de implementatie van die kennis en de evaluatie. Voor de implementatie hebben we ook capaciteit en infrastructuur nodig; implementatie kunnen we niet zomaar overlaten aan dat eerder genoemde veld van VWS. Wie is dat veld eigenlijk? Dat verschilt per situatie en kan een veelvoud van partijen betreffen met ieder zijn eigen perspectief en belangen. Die niet altijd per se op een lijn zitten. Meer aandacht voor implementatie dus in de kenniscyclus, gecombineerd met implementatiecapaciteit.

Gedrag

En tot slot zou ik dan ook willen pleiten voor een meer prominente plek voor gedrag in implementatieonderzoek en de implementatiepraktijk. Kahneman & Tversky hebben niet voor niets de Nobelprijs gewonnen door aan te tonen dat de rationeel calculerende mens niet bestaat en dat onze beslissingen vaak bepaald worden door biases en emoties.

Categorieën
Geen categorie

Week van de Implementatie

Week van de Implementatie

Van 24 t/m 28 januari 2022 organiseren we de Week van de Implementatie met als thema Leren en Professionaliseren rondom implementatie.

Implementatie ontwikkelt zich steeds meer tot een eigenstandig vakgebied met professionals met kennis en kunde. We zitten in een proces van leren en professionaliseren. Vanuit het NIC ondersteunen wij deze ontwikkelingen door een breed platform (in ontwikkeling) te bieden waar je terecht kunt voor implementatiekennis, opleidingsmogelijkheden en uitwisseling met collega’s. Na het succesvolle European Implementatie Event gaan we 2022 met een knal beginnen met de 3e Week van de Implementatie!

Wat is de bedoeling?
Een week lang de focus op implementatie met allerlei activiteiten die implementatie-experts organiseren voor collega’s en iedereen die werkt aan of geïnteresseerd is in implementatie. Voor elkaar, door elkaar! Een kans om weer eens collega’s uit heel Nederland te zien en te spreken, ook al gebeurt het meeste via het scherm. Lezingen, workshops, consultaties, uitwisseling, discussies, interviews: het kan allemaal. Als het maar met implementatievraagstukken te maken heeft, en/of aansluit bij het thema Leren en Professionaliseren én toegankelijk is voor geïnteresseerde deelnemers.

Hoe werkt het?
Op www.nederlandsimplementatiecollectief.nl staat het overzicht van activiteiten. Iedereen kan meedoen. Hetzij om meedoen aan een activiteit, hetzij zelf een activiteit organiseren en posten (via info@nlimplementatie.nl). Je organiseert zelf de bijeenkomst en wij helpen bij het bekend maken van de activiteiten.

Doe mee!
Ga kijken wat er nu al open staat en meld je aan! En…laat je inspireren om zelf een activiteit te organiseren waar anderen welkom zijn.

Tot ziens in de Week van de Implementatie!

Categorieën
Implementatieportret

Implementatieportret: Erwin Ista

Implementatieportret:
Erwin Ista

Portretfoto Erwin Ista

Als het gaat over tools binnen het vakgebied implementatie, verbaas ik er me telkens weer over dat er zoveel tools voorhanden zijn. Ik denk wel eens: ‘Heeft iedereen z’n eigen tool en implementatiemodel ontwikkeld, en was dat nu echt nodig?’

Wie is Erwin Ista?
Dr. Erwin Ista is als universitair hoofddocent verbonden aan de sectie Verplegingswetenschap binnen de afdeling Interne geneeskunde en de IC kinderen binnen de afdeling kinderchirurgie van het Erasmus MC. Na de inservice-opleiding verpleegkunde en de vervolgopleidingen kinderverpleegkunde en Kinder intensive care (IC) werkte hij meer dan 10 jaar als Kinder-IC verpleegkundige in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. In 2006 studeerde hij cum laude af van de deeltijdopleiding Verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. In 2008 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit.

Interesse voor implementatie
Tijdens mijn promotieonderzoek ben ik aanraking gekomen met implementatie van een sedatieprotocol op de Kinder-IC. Ik kan wel zeggen dat toen mijn interesse is gewekt. Na de publicatie van mijn eerste implementatie artikel, ontving ik een persoonsgebonden subsidie om deel te nemen aan het Implementatiefellow programma van ZonMw. Met dit programma heb ik de basis gelegd voor implementatieonderzoek en heb ik een aantal mooie implementatiestudies kunnen doen. Dit is uitgegroeid tot één van de onderzoekslijnen binnen verplegingswetenschap.
Binnen verplegingswetenschap doen we niet alleen implementatieonderzoek binnen de verpleegkunde. Ook artsen vragen ons om advies over implementatie onderzoeksprojecten. ‘Dan heb ik toegevoegde waarde ten opzichte van puur medisch onderzoekers’.

Tools en handvatten binnen ‘implementation science’.
Als het gaat over tools binnen het vakgebied implementatie, verbaas ik er me telkens weer over dat er zoveel tools voorhanden zijn. Ik denk wel eens ‘heeft iedereen z’n eigen tool en implementatiemodel ontwikkeld, en was dat nu echt nodig?’. Zelf heb ik niet specifiek een voorkeur voor een implementatiemodel. In de afgelopen jaren gebruikte ik met regelmaat het Implementatie van Grol & Wensing. Dit model is een goed hulpmiddel voor het vorm geven van het implementatieproces, het bevat alle essentiële stappen. Daarnaast gebruik ik nu vaker het Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). Mijn advies is kies een procesmodel en doe daar vooral ervaring mee op, zodat je hier vertrouwd mee raakt. Binnen ons vakgebied ‘Implementation Science’ is het vooral belangrijk dat we geen nieuwe modellen meer ontwikkelen, maar dat we deze verfijnen en onderbouwen met theorieën. Tevens is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van strategieën voor de implementatie van verpleegkundige richtlijnen en innovaties. Hiermee kan ‘Implementation Science’ binnen ‘Nursing Science’ wordt versterkt.

Onderwijs
Tot slot, vind ik het ook belangrijk om de kennis uit de implementatiestudies breed uit te dragen. Daarom geef ik regelmatig gastcollege’s over implementatie. Daarnaast ben ik coördinator van de cursussen Onderzoek & Implementatie binnen de master verplegingswetenschap van de universiteit van Utrecht en van de NIHES cursus ‘Implementation Science’ binnen het Erasmus MC.

Categorieën
Geen categorie

Vragenlijst over hiaten in implementatiekennis

Vragenlijst over hiaten in implementatiekennis

Waar loopt u tegenaan met implementeren in de praktijk? Deel uw ervaringen met ons via deze vragenlijst: https://vumc.survalyzer.eu/qzlfgurhjd?l=nl

Max. 10 kennishiaten
Wij vragen u om maximaal 10 problemen (kennishiaten) met het implementeren van innovaties, interventies, richtlijnen, etc. te beschrijven voor de context waarin u werkzaam bent.

Deadline: 18 december
Deelname kost u 5 tot 15 minuten. Tussentijds kunt u uw voortgang opslaan, zodat u op een ander moment weer verder kunt. De uiterlijke indiendatum is 18 december 2021.

Categorieën
Geen categorie

Presentaties NIC-meet-up 5 oktober 2021

Presentaties NIC-meet-up 5 oktober 2021

Kijk de presentaties van de NIC-meet-up van 5 oktober 2021 terug

Categorieën
Geen categorie

Survey over vaardigheden van disseminatie- & implementatieonderzoekers

Survey over vaardigheden van disseminatie- & implementatieonderzoekers

Doe je ook mee aan de survey over vaardigheden van ‘early career’ disseminatie- & implementatieonderzoekers? Mooie gelegenheid om bij te dragen aan het verder brengen van kennis op dit gebied.